Yayınlar

Ulusal


15.01.2014 00:00:00


 1- DURUKAN, S., SIMSEK , C., TONKUL, S., BABA, A., TAYFUR, G., 2021,. Alaşehir Alt Havzasının (Gediz Havzası, Batı Anadolu) Nem Değişimi Yöntemine Göre Yeraltısuyu Besleniminin Değerlendirilmesi. DEUFMD, 23(67), 11-23.

 
2- BABA, A., BAKAR, C., GÜNDÜZ, O., SAVE, D., ÖZIŞIN KARAMAN, H.I, 2013, Su Kaynaklarında Bulunan Ağır Metallerin İnsan Sağlığına Etkisi: Örnek Biga Yarımadası, 2. Tıbbi Jeoloji Çalıştayı “Sağlıklı bir çevre için Jeoloji ve Tıp Bilimi”, 4-6 Aralık 2013, Antalya, say.25-34.
 
3- ŞİMŞEK, C., BABA, A., GÜNDÜZ, O., ELÇİ, A., YILMAZER, N., 2013, İçme Suyu Sağlayan Akiferlerin ve İnsan Sağlığının Korunması Açısından Kuyular Emniyetli mi?, 2. Tıbbi Jeoloji Çalıştayı “Sağlıklı bir çevre için Jeoloji ve Tıp Bilimi”, 4-6 Aralık 2013, Antalya, say.147-152
 
4- GÜNDÜZ, O., BAKAR, C., ŞİMŞEK, C., BABA, A., ELÇİ, A., MUTLU, M., ÇAKIR, A., 2013, İçme Sularındaki Yüksek Düzeyde Arseniğe Maruz Kalmış Köylerde (Simav-Kütahya) Kronik Hastalık ve Temel Ölüm Nedenleri, 2. Tıbbi Jeoloji Çalıştayı “Sağlıklı bir çevre için Jeoloji ve Tıp Bilimi”, 4-6 Aralık 2013, Antalya, say.43-55
 
5- GÜNDÜZ, O., MUTLU, M., ELÇİ, A., ŞİMŞEK, C., BABA, A., 2011, Jeotermal akışkan deşarjının yüzeysel su kalitesine etkisi: Simav Ovası (Kütahya), 9. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, say.60-67, Samsun.
 
6- KUZGUNKAYA, E.H., GÖKÇEN, G., BABA, A., 2011, Dünya’da  ve Türkiye’de jeotermal enerjinin gelişiminde araştırma merkezlerinin yeri,  X. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, say. 281-288, İzmir.
 
7- GÜNDÜZ, O. ve  BABA, A., 2009, Asidik maden gölleri ve çevresel etkileri, 3. Madencilik ve Çevre Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, say. 95-105, Ankara
 
8- BABA, A., DENIZ, O., SANLIYÜKSEL, D., 2008, Kazdağları kuzeydaoğusunda bulunan soğuk su kaynaklarının izotopik özellikleri, DSI III. Ulusal Hidrolojide İzotop Teknikleri, say.1-12, Istanbul.
 
9- SANLIYÜKSEL, D., BABA, A., 2008, Kırkgeçit sıcak su kaynağının (Biga-Çanakkale) fiziksel ve kimyasal özelliklerinin değerlendirilmesi, Biga Değerleri Sempozyumu,say.423-429, Çanakkale.
 
10- DENIZ, O., BABA, A., TARCAN, G., 2007., Bardakçılar (Çan-Çanakkale) sıcak su kaynağının hidrojeokimyası, TMMOB Jeotermal Kongresi, say.265-274, Anakara.
 
11- BABA, A., DENIZ, O., ŞANLIYÜKSEL,D., 2007., Kocabaşlar jeotermal alanı (Lapseki-Çanakkale) ve çevresinin hidrojeokimyasal ve izotopik incelenmesi, Lapseki Sempozyumu, say.146-155. Çanakkale
 
12- BABA, A., 2006.,Kazdagları soguk ve sıcak su kaynaklarının hidrojeokimyasal özellikleri, Kazdagları 2. Ulusal Sempozyumu, say.48-50. Çanakkale 
 
13- TOPATEŞ G., ÜSTÜNDAĞ., Ö., ÖZAY, Ö., YILDIZ., M., BABA, A., 2005., Çan termik santral uçucu külünün seramik sırlarında kullanımı, SERES 2005 III.Uluslararası Katılımlı Seramik, Cam, Emaye Sır ve Boya Semineri, say. 591-598. Eskişehir
 
14- KARSLIOĞLU, E., BABA, A., DENİZ, O., 2004, Çanakkale İlinin çevre problemleri, V. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, say. 513-538, Bolu.
 
15- BABA, A., BİRSOY K.Y., ENSARİ, E., ANDİÇ, T., BAYKUL, A. and LENGERANLI, Y., 2001, İzmir ili yeraltı suyu kalitesi, Yeraltı Suları ve Çevre Sempozyumu (ÇEVJEO’2001), say. 149-158, İzmir.
 
16- BABA, A. ve SÖZBILIR, H., 2001, KD-doğrultulu Kemalpaşa- Torbalı havzasının jeolojisi ve yeraltı suyu kalitesi, Batı Anadolu, Yeraltı Suları ve Çevre Sempozyumu (ÇEVJEO’2001), say. 133-148, İzmir.
 
17- DİNÇER, A.R., BABA, A., SPONZA, D.T., 2001, Dalaman (Muğla) Havaalanı atıksularının oluşturabileceği çevresel etkiler, Yeraltısuları ve Çevre Sempozyumu (ÇEVJEO’2001), say. 383-390, İzmir.
 
18- BABA, A., BALİ, U. ve DİNÇER, A., 2000, Depremin çevresel etkileri, Batı Anadolu’nun Depremselliği Sempozyumu, say. 307-312, İzmir.
 
19- BABA, A., 2000, Muğla-Yeniköy Termik Santral Katı Atıklarının  Çevre Jeolojisi Açısından İncelenmesi, Türkiye 8. Enerji Kongresi, say. 247-258, Ankara.
 
20- BABA, A., 1999, Türkiye’de termik santral atıklarının çevre jeolojisi, BAKSEM’99, say. 130- 135, İzmir.
 
21- BABA, A. ve TOKGÖZ, S.,1999, İzmir Harmandalı düzenli atık depolama sahasının yüzeysel ve yeraltı sularına etkisi, İzmir Su Kongresi, say. 263- 275, İzmir.
 
22- BABA, A. ve BALİ U., 1998, Yeraltısuyu kirlilik kontrolünde jeolojik ve teknik bariyerler, 20. Yıl Sempozyumu, Fırat Üniversitesi, say. 561-567, Elazığ.
 
23- DİNÇER, A.R ve BABA, A., 1998, Atıkların yeraltı sularına etkisi ve kontrol yöntemleri, Bodrum Yarımadası Çevre Sorunları Sempozyumu, Cilt I, say. 103- 110.
 
24- BABA, A., ve DİNÇER, A.R., 1997, Türkiye’deki altın potansiyeli, çevresel etkileri ve arıtma yöntemleri, 2. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, say. 9-16, İstanbul.
 
 
25- BABA, A., MURATHAN, A., 2013, Yüksek Konsantrasyonlara Sahip Ağır Metal İçeren Jeotermal Akışkanların Su Kaynaklarına Etkisi, 66. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Nisan 2013, say.124-125, Ankara.
 
26- ŞANLIYÜKSEL Y, D., ŞENGÜN, F., BABA, A., 2012, Çan Havzasındaki Alterasyon Zonlarının Su Kaynakları Üzerindeki Etkisi, 65. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Nisan 2012, say.122-123, Ankara.
 
27- YÜCE, M.A., ŞANLIYÜKSEL Y, D., BABA, A., 2012, Çan (Çanakkale) İlçesindeki Kömür Madenciliği Faaliyetlerinin Alansal Bazda Değişiminin Coğrafik Bilgi Sistemi (CBS) Ortamında Uydu Görüntüleri İle Belirlenmesi, , 65. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Nisan 2012, say.146-147, Ankara.
 
28- ÖZKAN A.,  BABA, A., TUTKUN, S.Z., 2012, Hıdırlar (Çanakkale) Jeotermal Sisteminin Hidrojeolojik Ve Hidrojeokimyasal Özellikleri, V. Jeokimya Sempozyumu, 23-25 Mayıs 2012, Pamukkale Üniversitesi, say.97-98, Denizli.
 
29- GÜNDÜZ, O., ŞIMŞEK C., ELÇI, A., BABA, A., BAKAR C., GÜRLEYÜK, H., ÇAKIR, A., MUTLU, M., 2012, Arsenik İçeren Bir Akiferdeki Su Kalitesinin Bütünleşik Bir Analizi: Örnek Vaka: Simav Ovasi, Kütahya, 65. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Nisan 2012, say.250-251, Ankara.
 
30- GÜNDÜZ, O., BAKAR C., ŞIMŞEK C., BABA, A., ELÇI, A., GÜRLEYÜK, H., MUTLU, M., ÇAKIR, A., 2012, Simav Ovasında Içme Sularında Yüksek Arsenik Bulunan Köylerde 2005-2010 Yılları Arasındaki Ölüm Nedenlerinin Araştırılması, 65. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Nisan 2012, say.136-137, Ankara.
 
 
31- GÜNDÜZ, O., ŞİMŞEK, C., BABA, A., ELÇİ, A., 2011, Simav ovası yeraltısularındaki arsenik kirliliğinin araştırılmasında kullanılan gözlem kuyuları ve izleme teknikleri, Sondaj sempozyumu bildiriler özleri kitabı. 21-23 Aralık 2011, say. 51, Ankara.
 
32- ŞANLIYUKSEL, D., BABA, A., 2011, Çan Havzasında Terk Edilmiş Maden Sahalarındaki Atıkların Su Kaynaklarına Etkisi, 64. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Nisan 2011, say.47, Ankara.
 
33- ŞANLIYUKSEL, D., OZAY, Ö. ve BABA, A., 2010, Çan Termik Santrali Katı Atıklarının Ağır Metal Adsorbanı Olarak Kullanımı, 63. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Nisan 2010, say., Ankara.
 
34- BABA, A., ve GÜNDÜZ., O., 2009, Kazdağları’nın kuzeybatısındaki su kaynakları ve bunları etkileyen çevresel faktörler (Çanakkale-Türkiye), 62. Türkiye Jeoloji Kurultayı, say. 144-145, Ankara.
 
35- BABA, A., BAKAR, C., KARAMAN, H.I.Ö., ŞENGÜNALP F., 2009, Aluminyumca zengin su kaynaklarının insan sağlığına etkisi (Çanakkale-Türkiye), 62. Türkiye Jeoloji Kurultayı, say. 506-507, Ankara.
 
36- BABA, A., GÜNDÜZ, O., SAVE, D., GÜRDAL, G., SÜLÜN, S., BOZCU, M., ÖZCAN, H., 2009, Madencilik Faaliyetlerinin Tıbbı Jeoloji Açısından Değerlendirilmesi: Biga Yarımadası (Çan-Çanakkale), 62. Türkiye Jeoloji Kurultayı, say.514-515, Ankara.
 
37- GÜRDAL, G., ve BABA, A., 2009, Çan Havzasındaki Kömür ve Küllerinin Çevresel Etkileri, 62. Türkiye Jeoloji Kurultayı, say.,522-523, Ankara.
 
38- TUNUSLUOĞLU M.C.,KARACA, Ö., BABA, A., 2009, Çanakkale Kenti Güney-Batısındaki (Güzelyalı) Kütle Hareketinin Değerlendirilmesi, 62. Türkiye Jeoloji Kurultayı, say., 406-407, Ankara.
 
39- BABA, A., YÜCE, G., DENİZ, O., YASİN, D., OZCAN, H., 2008, Tuzla sıcak su kaynaklarının kontrolsüz boşalımlarının çevreye etkileri: Tuzla jeotermal örneği, 61. Türkiye Jeoloji Kurultayı, say.19-21, Ankara.
 
40- SANLIYÜKSEL, D., BABA, A., 2008, Palamutova Jeotermal alanı (Bayramiç-Çanakkale) ve çevresinin hidrojeokimyasal incelenmesi, 61. Türkiye Jeoloji Kurultayı, say.125-128, Ankara.
 
41- DENIZ, O., BABA, A, TARCAN, G., 2007, Bardakcılar (Çan-Çanakkale) sıcak su kaynağının hidrojeokimyası, TMMOB, Jeotermal Kongresi, 21-24 Kasım 2007, say.62, Ankara.
 
42- DENIZ, O., BABA, A, 2007, Çanakkale yerleşim alanın yeraltısuyu kalitesi, Çukurova Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü 30.yıl Jeoloji Sempozyumu, say.5-6 Adana.
 
43- DENIZ, O., TARCAN, G., BABA, A, 2007, Çanakkale-Çan jeotermal alanının hidrojeolojik ve hidrojeokimyasal incelenmesi, Çukurova Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü 30.yıl Jeoloji Sempozyumu, say.9-10 Adana.
 
44- BABA, A., GURDAL, G., SENGUNALP, F., 2007, Sıcaklık ve pH`ın Kömür Yakıtlı Termik Santrallerden Kaynaklanan Atıklardaki Ağır Metallerin Suya Geçişi Üzerindeki Etkisi, 60. Türkiye Jeoloji Kurultayı, say. 70-71, Ankara.
 
45- SANLIYÜKSEL, D., BABA, A., 2007, Kırkgecit Jeotermal Alanı (Biga-Canakkale) ve Çevresinin Hidrojeokimyasal ve İzotopik İncelenmesi, 60. Türkiye Jeoloji Kurultayı, say. 89-92, Ankara. 
 
46- CETINER, Z., BABA, A., ATES, O., 2006, Orta-kuzeybatı Biga yarımadasındaki termal kaynakların nadir toprak element (NTE) içeriğinin araştırılması, II. Ulusal Jeokimya Sempozyumu, 02-04 Kasım 2006, TÜBİTAK Butal, Bursa.
 
47- DENIZ, O., BABA, A, 2006, Çanakkale Ovası’nın Litolojik Özelliklerinin Yeraltısuyu Açısından Değerlendirilmesi, Mühendislik Jeolojisinde Çağdaş Uygulamalar Sempozyumu Bildiriler Kitabı, say. 329-336, Denizli.
 
48- DENIZ O., BABA, A, 2006, Çanakkale Ovası’nın Yeraltısuyu seviyesinde 1994-2004 yılları arasındaki değişimlerin yorumu, 30. Yıl Fikret Kurtman Jeoloji Sempozyumu Bildiri Özleri Kitabı, say. 159-160, Konya.
 
49- BABA, B., YILMAZ, S., BABA, A., 2006, Biga Yarımadasındaki sıcak su kaynaklarındaki arsenik`in ICP-MS tekniği ile kantitatif tayini, III. Ulusal Analtik Kimya Kongresi, 5-7 Temmuz 2006, say.108, Canakkale.
 
50- ÖZAY, Ö., ÜSTÜNDAĞ, C.B., TOPATEŞ, G., YILDIZ, M., BABA, A., 2005, Çan termik santrali uçucu küllerinin incelenmesi ve seramik yapımında kullanımı, XIX. Ulusal Kimya Kogresi, Kuşadası, say. 370, Izmir.
 
51- KÜRÇER, A., DENİZ, O., BABA, A., BOZCU, M., 2005, Güzelyalı (Çanakkale) heyelanlarının aktif tektonizma ile ilişkisi, ATAG-9, 22-24 Eylül 2005, say. 42-43, Sivas.
 
52- BABA, A., ÖZBEK, O., 2005, Sıcak su kaynakları ve insan ilişkisinin geçmişi: Biga Yarımadası Örneği, Jeoarkeoloji-Arkeojeofizik Sempozyumu, Yıldız Teknik Üniversitesi, say. 65-66, Istanbul.
 
53- KARSLIOĞLU, E., BABA, A., DENİZ, O., 2004, Çanakkale İlinin çevre problemleri, V. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, say. 125, Bolu.
 
54- BABA, A., 2004, Jeotermal sistemlerde çevre etki değerlendirmesi ve jeotermal kaynakların çevresel etkileri, 57. Türkiye Jeoloji Kurultayı, say. 184-186, Ankara.
 
55- BABA, A., KAYA, M.A., TUTKUN, S.Z., DENİZ, O, ŞENGÜL, E., GÜRÇAY, S., 2003, Çanakkale kenti yeni yerleşim alanının yerleşime uygunluğunun incelenmesi, 56. Türkiye Jeoloji Kurultayı, say. 33-34, Ankara.
 
56- BABA, A., DENİZ, O., 2003, Savaş atıklarının zemin üzerine olan etkisi: Gelibolu (Çanakkale) örneği, 56. Türkiye Jeoloji Kurultayı, say. 33-34, Ankara.
 
57- KAYA, M.A., BABA, A., ŞENGÜL, E., BAKLAYA, Ç., 2003, Çanakkale düzensiz katı atık sahasının çevre kirliliğine etkilerinin jeofizik yöntemlerle araştırılması, Deprem Sempozyumu, say. 148., Kocaeli.
 
58- KAYA, M.A., ÖZER, M.F., TUTKUN, S.Z., BABA, A., GÜVEN İ.T., ÇETİNOL, T., ŞENGÜL, E., DENİZ, O., GÜRÇAY, S., 2003, Çanakkale kenti yeni yerleşim alanında jeofizik-jeolojik uygulamalar, Deprem Sempozyumu, say. 92-93., Kocaeli
 
59- BABA, A., 2002, Soma ve Tunçbilek termik santrallerinde uçucu küllerin çevresel etkileri, 55. Türkiye Jeoloji Kurultayı, say. 33-34, Ankara.
 
60- BABA, A., 2001, Muğla ilinin çevre jeolojisi, Muğla ve çevresinin jeoloji, zemin, çevre jeolojisi, altyapı sorunları sempozyumu, say.7., Muğla. 
 
61- BABA, A. ve BIRSOY, Y.K., 2000, Kemerköy termik santral katı atıklarının çevre jeolojisi açısından incelenmesi, JEO2OOO, 53. Türkiye Jeoloji Kurultayı, say. 130, Ankara.
 
62- BABA, A. ve SÖZBILIR, H., 2000, KD-doğrultulu Kemalpaşa- Torbalı havzasının jeolojisi ve yeraltısuyu kalitesi, JEO2OOO, 53. Türkiye Jeoloji Kurultayı, say. 113-114, Ankara.
 
63- BABA, A. ve BALİ U., 1998, Yeraltısuyu kirlilik kontrolünde jeolojik ve teknik bariyerler, 20. Yıl Sempozyumu, Fırat Üniversitesi, say.122, Elazığ.
 
64- DİNÇER, A.R ve BABA, A., 1998, Atıkların yeraltısularına etkisi ve kontrol yöntemleri, Bodrum Yarımadası Çevre Sorunları Sempozyumu, say. 32, Bodrum.
 
65- BABA, A. ve TÜRK.N, 1995, Ürgüp- Göreme yöresindeki peribacalarının mühendislik özellikleri, 49. Türkiye Jeoloji Kurultayı, say. 35-36, Ankara.